+420 558 989 959, +420 605 837 535
Po - Pá: 8 - 18 h., So: 8 - 12 h.
Czech
Košík (0)
0 ks za 0.00 € Do košíka
Slovak
Kategorie

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Úvodné ustanovenie

1. Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len "Zásady") slúžia k informovaniu subjektu údajov o spracovaní osobných údajov, ktoré sú poskytnuté spoločnosti:  Jarmila Gašparová, Vendryně 1080, 739 94 Vendryně, Česká Republika, IČO: 476 53 639, DIČ: CZ6553221928,  ako prevádzkovateľovi internetového obchodu Jeans-Shop.sk na adrese www.jeans-shop.sk, v súvislosti s nákupom tovaru v internetovom obchode, alebo za iným účelom definovaným nižšie v týchto Zásadách. Tieto Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito Zásadami zoznámil.

2. Spoločnosť Jarmila Gašparová spracováva všetky poskytnuté osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým v zmysle zákona 122/2013 zz, o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

3. Tieto Zásady v nižšie uvedenom rozsahu dopĺňajú všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru v internetovom obchode Jeans-Shop.sk (ďalej len "VOP"). Pojmy vymedzené v VOP sa obdobne použijú aj pre tieto Zásady.

4. Tieto Zásady sú vyhotovené v slovenskom jazyku a sú platné od 25. 5. 2018.

 

II. Správca a subjekt osobných údajov

1. Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu, tj. spoločnosť Jarmila Gašparová.

 • sídlo: Vendryně 1080, 739 94 Vendryně, Česká republika
 • IČ: 476 53 639, DIČ: CZ6553221928
 • emailový kontakt:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefonický kontakt: +420 558 989 959

2. Subjektom osobných údajov je zákazník - zákazníkom sa pre účely týchto Zásad rozumie fyzická osoba, ktorá je užívateľom e-shopu, a ktorej osobné údaje sú správcom spracovávané. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, sa vždy považuje za zákazníka.

3. Povinnosť vymenovať poverenca pre ochranu osobných údajov nie je daná, a poverenec pre ochranu osobných údajov tak nebol vymenovaný.

 

III. Kategórie osobných údajov, ktoré správca spracováva

1. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k zákazníkovi, ktorú je tak správca osobných údajov schopný identifikovať.

2. V súvislosti s prevádzkovaním e-shopu sa môže zo strany správcu uskutočniť spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov, ktoré sú zákazníkom poskytované v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, popr. pri udelení súhlasu zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely stanovené v článku IV. zásad:

 • 1. identifikačné údaje zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zákazníka jednoznačne a nezameniteľne identifikovať, tz. meno a priezvisko zákazníka a v prípade zákazníka, ktorý je podnikateľom, tiež údaje o firme zákazníka, jeho identifikačné číslo, popr. tiež daňové identifikačné číslo;
 • 2. kontaktné údaje zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zákazníka skontaktovať, tz. fakturačná adresa (v prípade zákazníka, ktorý je podnikateľom, jeho sídlo), telefónne číslo a e-mailová adresa, popr. doručovacia adresa, ak požaduje zákazník doručenie tovaru na inú ako fakturačnú adresu;
 • 3. údaje o nákupnej histórii zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zistiť transakčnú históriu zákazníka, tz. transakčné údaje, vrátane bankového spojenia na zákazníka, ak zákazník uviedol z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s realizovanou kúpou tovaru, čísla uskutočnených objednávok a údaje o zakúpenom tovare, vydané faktúry;
 • 4. ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne zákazníkom - ide napríklad o komentáre k urobeným objednávkam či iné záznamy komunikácie so zákazníkom.

3. Zákazník je povinný uvádzať pri poskytovaní osobných údajov správcovi všetky osobné údaje v presnej a aktuálnej podobe, pričom sa zaväzuje tieto údaje pri akejkoľvek zmene aktualizovať; osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú správcom považované za úplné a správne. Správca je oprávnený vyzvať zákazníka k aktualizácii osobných údajov, ktoré spracováva, a to v lehotách zodpovedajúcich potenciálnemu riziku vzniku ujmy z neaktuálnosti osobných údajov; správca nezodpovedá za neaktuálnosť osobných údajov v dôsledku nečinnosti zákazníka.

 

IV. Účely spracovania a právny základ spracovania, vrátane doby spracovania osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracovávané na účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom rozsah spracovávaných osobných údajov závisí na konkrétnom účelu spracovania. Pre niektoré účely spracovania je možné spracovávať osobné údaje priamo na základe zákonného právneho základu, kde sa nevyžaduje súhlas zákazníka s takýmto spracovaním osobných údajov, pričom druhú skupinu potom tvorí spracovanie, ktoré je možné len so súhlasom zákazníka.

2. Na spracovanie osobných údajov, u ktorých sa nevyžaduje súhlas zákazníka, je daný nasledujúci právny základ:

 • spracovanie pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník – hlavne pre účely realizácie kúpnej zmluvy, zahŕňajúca vybavenie objednávky, plnenie zo zmluvy zahŕňajúc súvisiacu komunikáciu so zákazníkom, odovzdanie tovaru na prepravu tovaru a konečný predaj objednaného tovaru a jeho dodanie zákazníkovi a vyúčtovanie príslušnej kúpnej ceny - a to po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. po dobu nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy;
 • spracovanie pre splnenie právnych povinností, ktoré sú uložené správcovi – hlavne na účely plnenia účtovných a daňových povinností správcu - a to po nevyhnutne nutnú dobu podľa zákonných lehôt, ktoré sú stanovené právnymi predpismi ( faktúry vystavené správcom sú v súlade s ust. § 66 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, archivované po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo, pričom z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj uzatvorené kúpne zmluvy, resp. objednávky zákazníka);
 • spracovanie na účely ochrany oprávnených záujmov správcu - jedná sa o spracovanie osobných údajov na ochranu práv a právom chránených záujmov správcu, ktoré je možné vykonávať bez súhlasu zákazníka, avšak pri naplnení existencie zodpovedajúceho záujmu správcu, ktorým je potreba spracovania údajov pre evidenciu dlžných pohľadávok a uplatňovanie nárokov správcu z uzavretých kúpnych zmlúv (súdne, popr. exekučné vymáhanie pohľadávok za zákazníkov a ostatné zákaznícke spory, uplatňovanie poistných nárokov, ap.), riešenie nárokov zákazníkov (reklamácie, odstúpenie od zmluvy, ap.) a budúcich otázok a sťažností zákazníkov, vrátane zaistenia dôkazov pre prípad budúcich súdnych sporov, ktorých bude správca účastníkom. Spracovanie osobných údajov je obmedzené na dobu nevyhnutnú pre naplnenie sledovaného účelu, avšak najdlhšie po dobu 10 rokov od začatia zákonnej premlčacej lehoty v každom jednotlivom prípade.

3. Rozsah spracovávaných osobných údajov pre spracovanie osobných údajov uvedené v predchádzajúcom odseku, pre ktorých je daný právny základ spracovania bez nutnosti udelenia súhlasu zákazníka, je vždy obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie konkrétneho účelu, pre ktoré sú spracovávané, a neprekročia rozsah osobných údajov vymedzených vyššie v kategóriách osobných údajov (článok III., ods. 2 Zásad). Správca informuje zákazníka, že pre splnenie kúpnej zmluvy je vždy nevyhnutné poskytnutie a spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov zákazníka (článok III., ods. 2.1. Zásad ) a kontaktných údajov zákazníka (článok III., ods. 2.2. Zásad), ktoré sa stávajú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy, a bez ktorých nie je možné kúpnu zmluvu realizovať; spracovanie údajov o nákupnej histórii zákazníka (článok III., ods. 2.3. Zásad) potom nastáva v nadväznosti na realizáciu kúpnej zmluvy a slúži predovšetkým k ostatným právnym základom spracovania, ktoré boli uvedené vyššie v článku IV., ods. 2 Zásad, než je plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy. Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou zákazníka, ktorá vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy.

4. K spracovaniu osobných údajov na nasledujúce účely sa potom vyžaduje súhlas zákazníka:

 • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov);
 • vedenie používateľského účtu zákazníka.

5. Spracovanie osobných údajov na účely uvedené v predchádzajúcom odseku sú založené na dobrovoľnom súhlase zákazníka, ktoré má zákazník právo kedykoľvek odvolať, o čom bude zákazník pred udelením súhlasu informovaný. Odvolaním súhlasu však nie je nijako dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný zákazníkom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tz. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch). Detailnejšie informácie ohľadne udelenia súhlasov so spracovaním osobných údajov k vyššie uvedeným účelom, vrátane rozsahu takto spracovávaných osobných údajov a doby trvania takéhoto spracovania, sú obsiahnuté v texte jednotlivých súhlasov, ktorými zákazník udeľuje právo osobné údaje k danému účelu spracovávať.

6. Ak nie je vyššie stanovené výslovne inak, sú osobné údaje spracovávané len po nevyhnutne potrebný čas, hlavne po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý správcovi umožňuje osobné údaje zákazníka spracovávať a archivovať podľa lehôt uložených právnymi predpismi. Po strate zákonného dôvodu je vykonané vymazanie príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané so súhlasom zákazníka, sú uchovávané len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený, najdlhšie potom po dobu trvania udeleného súhlasu zákazníkom či do okamihu jeho odvolania.

 

V. Spracovatelia a kategórie príjemcov osobných údajov

1. Správca môže sprístupniť osobné údaje zákazníka:

 • spracovateľovi osobných údajov - tz. osobe, ktorá vykonáva spracovanie osobných údajov pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov;
 • príjemcovi osobných údajov - tz. subjektu, ktorému sú osobné údaje poskytnuté.

2. Správca môže osobné údaje zákazníka poskytnúť na legitímne účely týmto kategóriám príjemcov:

 • externým spolupracovníkom správcu a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy;
 • poskytovateľom poštových a platobných služieb;
 • poskytovateľom dopravných a iných služieb zabezpečujúcich dopravu a odovzdanie tovaru zákazníkovi;
 • poskytovateľom účtovných, audítorských a daňových služieb;
 • inkasným agentúram a advokátskym kanceláriám (hlavne za účelom vymáhania pohľadávok);
 • správcom IT systémov;
 • orgánom verejnej moci (napr. súdy, správne orgány).

3. Správca nezamýšľa prenášať osobné údaje zákazníka do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

 

VI. Informácie o právach zákazníka ako subjektu údajov

1. Správca spracováva osobné údaje zákazníka korektne, zákonným a transparentným spôsobom a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zákazník má zároveň právo sa na správcu kedykoľvek obrátiť, aby získal informácie o procese spracovania svojich osobných údajov alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

2. Správca informuje zákazníka o jeho právach, ktorými sú:

 • 1. právo na prístup k osobným údajom - na základe tohto práva má zákazník právo získať od správcu potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, a v prípade, že tomu tak je, aj právo na informácie súvisiace s týmto spracovaním, event. v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a sloboda iných osôb, aj kópiu spracúvaných osobných údajov;
 • 2. právo na opravu osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu požiadať o opravenie nepresností v osobných údajoch spracovávaných správcom, popr. na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • 3. právo na vymazanie osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu požiadať o vymazanie akéhokoľvek či všetkých osobných údajov o ňom spracovávaných, a to ak nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, alebo ak zákazník odvolal súhlas s ich spracovaním (a neexistuje už ďalší právny dôvod pre spracovanie) alebo vzniesol námietky proti spracovaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody správcu pre spracovanie), ďalej ak sú osobné údaje nezákonne spracované, tak sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
 • 4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov o ňom, pokiaľ zákazník popiera presnosť svojich osobných údajov (a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť), alebo je ich spracovanie protiprávne, ale zákazník odmieta vymazanie takýchto osobných údajov, alebo ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zákazníkom poskytnuté, avšak zákazník o spracovanie požiada (napr. v súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému zákazník spracovávané osobné údaje potrebuje), alebo ak zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či oprávnené záujmy správcu prevažujú nad oprávnenými záujmami klienta;
 • 5. právo na prenosnosť osobných údajov - v prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlasu, ktorý bol zákazníkom udelený, má zákazník právo na tzv. prenosnosť týchto údajov a ich poskytnutie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom formáte;
 • 6.vylúčenie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania - zákazník má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Správca v tej súvislosti uvádza, že nevykonáva žiadne automatizované spracovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby;
 • 7. právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - v prípade, keď zákazník poskytol správcovi súhlas so spracovaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, má zákazník právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné;
 • 8. právo na oznámenie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov - zákazník má právo na informáciu od správcu o tom, že došlo k porušeniu bezpečnosti jeho osobných údajov, ak je súčasne pravdepodobné, že takýto prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobodu fyzických osôb; uvedené právo zákazník nemá pri splnení stanovených podmienok (oi. ak správca prijal opatrenia na zabezpečenie, že sa vysoké riziko pravdepodobné neprejaví alebo by vyžadovalo takéto oznámenie neprimerané úsilie, kedy je potom nutné poskytnúť informácie pomocou verejných vyhlášok alebo podobného opatrenia);
 • 9. právo podať sťažnosť u dozorného orgánu - zákazník má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov ako dozorný orgán, ak sa domnieva, že pri spracovaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov;

   Kontaktné údaje:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
telefón: +421 /2/ 3231 3214
emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
internetové stránky: www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Proti rozhodnutiu dozorného orgánu má tiež zákazník právo na účinnú súdnu ochranu proti rozhodnutiu, ktoré sa ho týka.

Zákazník má tiež právo namietať proti spracovaniu osobných údajov - zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré správca spracováva z dôvodu oprávneného záujmu. V prípade, že správca nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, ukončí správca na základe takejto námietky spracovanie osobných údajov bez zbytočného odkladu. Rovnako tak môže zákazník vzniesť námietku proti spracovaniu v situácii, že jeho osobné údaje sú spracovávané na účely priameho marketingu. V takom prípade nebude správca osobné údaje už naďalej na tento účel spracovávať. 

3. Všetky vyššie uvedené práva (s výnimkou práva podať sťažnosť dozornému orgánu) možno uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) odoslanej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na túto adresu sa možno obrátiť aj v súvislosti so žiadosťou o ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa vyššie uvedených práv. Obdobne možno uvedené práva uplatniť tiež korešpondenčnou formou na adresu sídla správcu - Jarmila Gašparová, Vendryně 1080, 739 94 Vendryně, Česká Republika.

4. Na žiadosť, ktorá sa týka výkonu práv odberateľov, bude správca reagovať bez zbytočného odkladu v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, v ktorej zákazníkovi poskytne informácie o prijatých opatreniach, a to spôsobom, akým bola podaná takáto žiadosť o uplatnenie práv (tz. podľa okolnosti písomne alebo elektronickou formou). Uvedenú lehotu možno v prípade potreby (oi. vzhľadom k zložitosti a počtu žiadostí) predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom o takomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, bude správca zákazníka vždy informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

5. Ak neprijme správca opatrenia, o ktoré zákazník žiadal, informuje zákazníka v uvedenej lehote o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť u dozorného orgánu a žiadať o súdnu ochranu.

We use cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nutné pre beh stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť vlastnosti stránky na základe používateľských skúseností (tracking cookies). Sami môžete rozhodnúť, či cookies povolíte. Upozorňujeme, že pri odmietnutie, nemusí byť stránka úplne funkčná.