Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom (ďalej len „ObčZ“).

Ak je kupujúcim spotrebiteľ (iná osoba ako podnikateľ, ktorý vykonáva objednávku alebo uzatvára zmluvu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho tiež ustanoveniami § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštne ustanovenia o predaji tovaru v obchode“) a v prípade kupujúcich spotrebiteľov tiež zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej len „Zos“)

II. Vymedzenie pojmov

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom než je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Podnikateľ - je ten, ktorý nakupuje výrobky alebo používa služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy pre obchodnú, výrobnú alebo obdobnú činnosť. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoju firmu, potom berie na vedomie, že pre ňu platia pravidlá pre podnikateľa týkajúce sa reklamácie či vrátenia tovaru.

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, o poskytnutí služby, prípadné iné zmluvy podľa ObčZ, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ (iná osoba ako podnikateľ, ktorý činí objednávku alebo uzatvára zmluvu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania) a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

III. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Eshop predávajúceho predstavuje iba katalóg tovaru. Zobrazenie tovaru na webovej stránke eshopu tak nezakladá ponuku v zmysle ObčZ. Zobrazením tovaru v v eshope predávajúci iba vyzýva zákazníka, aby vykonal objednávku na zobrazený tovar a uzavrel príslušnú kúpnu zmluvu s predávajúcim.

Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári, zvolenie dopravy tovaru a spôsobu platby za tovar. Predtým, než Kupujúci definitívne potvrdí objednávku, bude mať právo celú objednávku a zadané údaje skontrolovať.
Pokiaľ s podobou objednávky Kupujúci súhlasí, je Kupujúci povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami predávajúceho. Kliknutím na tlačidlo potvrdzujúci objednávku (s povinnosťou platby) potom Kupujúci výslovne súhlasí so znením obchodných podmienok a objednávka bude s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie predávajúcemu. Toto odoslanie objednávky predávajúcemu je záväzné. Až do okamihu odoslania objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby” má kupujúci kedykoľvek možnosť ukončiť objednávkový proces.
Kúpna zmluva vzniká až odoslaním informatívneho emailu eshop predávajúceho Kupujúcemu na Kupujúcom zadaný email so súhrnom objednávky.
Kupujúci odoslaním objednávky v internetovom obchode súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho emailovou alebo SMS formou. Tieto oznámenia nie sú povinné a možno sa z nich, pri prijatí prvého, odhlásiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Kupujúceho v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov uvedenom na eshope Predávajúceho a to v akejkoľvek fáze vybavenia objednávky. O neakceptovaní objednávky z dôvodu zjavnej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nepredáva
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade že kupujúci už zaplatil časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť objednávku na tovar, ktorý nemá v ponuke e-shopu, a taktiež aj objednávku tovaru, ktorý výrobca či dodávateľ nemôže dodať (už sa nevyrába, nie je možné dodať iné farby a pod.).

Predávajúci je povinný doručiť tovar najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky (pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak). Pokiaľ nie je dohodnuté inak a tovar do 30 dní nie je dodaný, má možnosti zákazník tovar neodobrať a nemusí zaň platiť. Kúpna zmluva týmto zaniká.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

IV. Ceny

Ceny uvedené na eshope sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH. Náklady na dopravu, ktorých výška sa môže podľa konkrétnej objednávky líšiť (v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy), sú následne pričítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzatvorení zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v dobe objednávania tovaru Kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke a v emaili potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru.

V prípade, že predávajúci predáva niektorý tovar v zľavovej akcii je najnižšia cena tovaru (pred poskytnutím zľavy), za ktorú ju predávajúci predával a ponúkal (a) v dobe 30 dní pred poskytnutím zľavy, alebo (b) od okamihu, keď začal tovar ponúkať a predávať, do okamihu poskytnutia zľavy, pokiaľ je výrobok v predaji dobu kratšiu ako 30 dní, alebo (c) v čase 30 dní pred prvým poskytnutím zľavy, ak predávajúci zvyšoval zľavu z ceny tovaru postupne, zobrazená na karte tovaru ako cena preškrtnutá

V. Dodanie tovaru

Kupujúci / spotrebiteľ, je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek chýb toto ihneď oznámiť dopravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! 

VI. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy v 14 dennej lehote

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu na diaľku a zakúpil tovar v eshope, má právo do 14 (štrnástich) dní od doručenia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu (v súlade s § 1829 ods.1 ObčZ). Toto sa nevzťahuje pre podnikateľské subjekty (tovar zakúpený na firmu nie je možné podľa ObčZ vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia). Od zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť tým spôsobom, že predávajúceho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru jednoznačným vyhlásením informuje o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy.
2. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo predá predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho obdŕžal. A TO VČETNE DÁRKOVEHO TOVARU, POKUD BOL PRI NÁKUPE UVEDEN NA PRODEJNOM DOKLADE. Pokiaľ je darčekový produkt zakúpený v akcii 2+1 Zadarmo, je povinný kupujúci zaslať naspäť daný darčekový produkt pri vrátení čo i len jedného ks z jeho objednávky.
3. Pokiaľ odstúpite od zmluvy s Predávajúcim, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie tovaru k Vám (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim). Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako dostane tovar, alebo než mu spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
4. Tovar odporúčame vracať pokiaľ možno v pôvodnom stave, neporušený, nepoužitý, nenosený, nepraný, vrátane originálnych visačiek, štítkov a predajných dokladov.
5. Po vrátení tovaru (na dobierku vrátený tovar neprijímame) budú kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky na ním udané číslo bankového účtu. V prípade, že nebude dárkový tovar vrátený, buďe jeho cena odečtena pri vrátení celej čiastky v prodejné ceně produktu.
6. V prípade, že kupujúci vracia v 14 dennej lehote tovar použitý, poškodený, praný apod nebude mu vrátená kúpna cena za tovar v plnej výške. Predajca v tomto prípade poníži kúpnu cenu o opotrebovaní, keď predávajúci týmto informuje spotrebiteľa, že spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa spotrebiteľ zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
7. Náklady na doručenie tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy späť predávajúcemu hradí plne kupujúci. Tovar je možné po predchádzajúcej dohode vrátiť aj osobne.
8. Odstúpenie od zmluvy je možné týmito komunikačnými prostriedkami - písomne, telefonicky, emailom, prípadne ďalšími elektronickými nástrojmi komunikácie (chat, Messenger, WhatsApp atď).

Pre účely uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy musíte o svojom rozhodnutí informovať odoslaním oznámenia podľa pokynov k odstúpeniu od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote 14 dní Predávajúceho, formou jednoznačného prehlásenia (napr. listu zaslaného poštou, alebo e-mailom). Obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VII. Práva z chybného plnenia - Reklamácia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka.

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec:
- zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
- je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
- je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach
- je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia (predávajúci informuje kupujúceho, že v danom odvetví neexistujú kódexy správania), ak nie je technických noriem,
- vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením ,
- je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
- vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy.

3. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci uistil výslovne, že vec je bez vád, alebo ak zastrel vadu ľstivo.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju dostal. To neplatí, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci a/alebo ak použil kupujúci vec ešte pred objavením vady a/alebo ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím a/alebo predal- ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

5. V prípade poskytnutia zľavy z kúpnej ceny alebo pri oprávnenom využití práva odstúpiť od kúpnej zmluvy, bude predávajúci ohľadom spôsobov úhrady peňažných prostriedkov kupujúcemu – ak sa nedohodne s kupujúcim v danom prípade inak – ďalej postupovať obdobne ako pri odstúpení od zmluvy; obdobne sa tiež použijú ustanovenia ohľadom vystavenia nového zľavového kupónu, ak ide o tovar, pri nákupe ktorého bol zo strany kupujúceho uplatnený zľavový kupón.

6. Ak sa prejaví vada tovaru v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvoch rokov od prevzatia. Uvedené neplatí:
- u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,
- ak kupujúci vadu sám spôsobil,
- na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
- pri použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
- ak to vyplýva z povahy veci.

8. Ak nemá vec vlastnosti stanovené vyššie v odseku prvom tohto ustanovenia VOP, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

9. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ
- predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s § 2170 ods. 1 a 2,
- sa vada prejaví opakovane,
- je vada podstatným porušením zmluvy, alebo
- je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

10. Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci dostal. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná.

11. Vadu môže kupujúci vytknúť predávajúcemu, u ktorého bola vec kúpená.

12. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí lehoty môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

13. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

14. Ak sa nepodarí záležitosť vyriešiť priamo s predávajúcim, môže sa spotrebiteľ obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, sídlom: Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. Pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy je ďalej možné využiť platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

15. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu je možné podať najlepšie prostredníctvom internetového formulára, a to najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia, ak nebude pri naplnení výnimočných okolností predĺžené. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov sa nespoplatňuje, pričom náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany znášajú samy. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľského sporu viac tu: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

16. Počas trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

17. Kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz

18. Pre uplatnenie reklamácie prosím postupujte podľa reklamačných pokynov.
19. Reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najdlhšie však v zákonnej lehote do 30 dní.

Zákazník berie na vedomie, že vzhľadom k veľkému množstvu rôznych typov monitorov s odlišným nastavením farieb, sa môže farba ponúkaného tovaru na fotkách v eshope minimálne líšiť od farieb tovaru v skutočnosti.

Obchodné podmienky sú platné od 6. 1. 2023 do odvolania.