Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom (ďalej len „ObčZ“).

Ak je kupujúcim spotrebiteľ (iná osoba ako podnikateľ, ktorý vykonáva objednávku alebo uzatvára zmluvu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho tiež ustanoveniami § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštne ustanovenia o predaji tovaru v obchode“) a v prípade kupujúcich spotrebiteľov tiež zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej len „Zos“)

II. Vymedzenie pojmov

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom než je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Podnikateľ - je ten, ktorý nakupuje výrobky alebo používa služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy pre obchodnú, výrobnú alebo obdobnú činnosť. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoju firmu, potom berie na vedomie, že pre ňu platia pravidlá pre podnikateľa týkajúce sa reklamácie či vrátenia tovaru.

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, o poskytnutí služby, prípadné iné zmluvy podľa ObčZ, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ (iná osoba ako podnikateľ, ktorý činí objednávku alebo uzatvára zmluvu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania) a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

III. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Predtým, než Kupujúci definitívne potvrdí objednávku, bude mať právo celú objednávku a zadané údaje skontrolovať. Ak s podobou objednávky Kupujúci súhlasí, tlačidlom potvrdzujúcim objednávku bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná k spracovaniu. Toto odoslanie je záväzné. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobe úhrady a prijatím objednávky eshopom, za prípadné chyby pri prenose dát nenesie eshop zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy eshop ihneď potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Kupujúceho v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov uvedenom na eshope Predávajúceho a to v akejkoľvek fáze vybavenia objednávky. O neakceptovaní objednávky z dôvodu zjavnej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nepredáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade že kupujúci už zaplatil časť alebo celú časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť objednávku na tovar, ktorý nemá v ponuke e-shopu, a taktiež aj objednávku tovaru, ktorý výrobca či dodávateľ nemôže dodať (už sa nevyrába, nie je možné dodať iné farby a pod.).

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

IV. Ceny

Ceny uvedené na eshope sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH. Náklady na dopravu, ktorých výška sa môže podľa konkrétnej objednávky líšiť (v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy), sú následne pričítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzatvorení zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v dobe objednávania tovaru Kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke a v emaili potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru.

V. Dodanie tovaru

Kupujúci / spotrebiteľ, je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek chýb toto ihneď oznámiť dopravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! Prevzatím Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad.

VI. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy v 14 dennej lehote

1. Kupujúci, ktorý uzatvoril kúpnu zmluvu na diaľku a zakúpil tovar v eshope, má právo do 14 (štrnástich) dní od doručenia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu (v súlade s novým občianskym zákonom § 1829 odst. 1). Toto sa nevzťahuje pre podnikateľské subjekty (tovar zakúpený na firmu nie je možné podľa zákona vrátiť do 14 dní).
2. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo predá predávajúcemu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho obdŕžal. A TO VČETNE DÁRKOVEHO TOVARU, POKUD BOL PRI NÁKUPE UVEDEN NA PRODEJNOM DOKLADE.
3. Ustanovenie § 1832 odst. 4 občianskeho zákonníka uvádza, že „ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu – spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci – spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar predajcovi odoslal.“
4. Tovar odporúčame vracať pokiaľ možno v pôvodnom stave, neporušený, nepoužitý, nenosený, nepraný, vrátane originálnych visačiek, štítkov a predajných dokladov.
5. Po vrátení tovaru (na dobierku vrátený tovar neprijímame) budú kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky na ním udané číslo bankového účtu. V prípade, že nebude dárkový tovar vrátený, buďe jeho cena odečtena pri vrátení celej čiastky v prodejné ceně produktu.
6. V prípade, že kupujúci vracia v 14 dennej lehote tovar použitý, poškodený, praný, bez pôvodných obalov, a visačiek, nebude mu vrátená kúpna cena za tovar v plnej výške. Predajca v tomto prípade zníži kúpnu cenu o opotrebenie.
7. Náklady na doručenie tovaru späť predávajúcemu hradí plne kupujúci. Tovar je možné po predchádzajúcej dohode vrátiť aj osobne.
8. Ak odstúpite od zmluvy s Predávajúcim, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdŕžali, vrátane nákladov na dodanie tovaru k Vám (okrem dodatočných nákladoch vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim).

Pre účely uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy musíte o svojom rozhodnutí informovať odoslaním oznámenia podľa pokynov k odstúpeniu od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote 14 dní Predávajúceho, formou jednoznačného prehlásenia (napr. listu zaslaného poštou, alebo e-mailom). Obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VII. Práva z chybného plnenia - Reklamácia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe do 24 mesiacov od prevzatia veci Kupujúcim. Takto zmluvne poskytnutá záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

1. Predávajúci odpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej lehote alebo v lehote použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.
2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Nie je možné používať poškodenú vec. Ak tak učiní písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov (ak nie je stanovené u tovaru inak) od prevzatia tovaru podľa svojho požiadavku nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z ceny; ak to nie je v povahe chyby neúmerné (hlavne ak nejde chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chyby alebo novej súčasti bez chýb, ak sa týka chyba tejto súčasti.
4. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Taktiež môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
5. Predávajúci nie je povinný nároku spotrebiteľa vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
6. U vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci neodpovedá za chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná.
7. U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
8. Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prekontrolovať a akékoľvek chyby spôsobené prepravou neodkladne riešiť s prepravcom (spísať reklamačný protokol). Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravcom.
10. Pre uplatnenie reklamácie prosím postupujte podľa reklamačných pokynov.
11. Reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najdlhšie však v zákonnej lehote do 30 dní.

Zákazník berie na vedomie, že vzhľadom k veľkému množstvu rôznych typov monitorov s odlišným nastavením farieb, sa môže farba ponúkaného tovaru na fotkách v eshope minimálne líšiť od farieb tovaru v skutočnosti.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2014 do odvolania.